Home   Poriadok   Kompetencie dieťaťa

Kompetencie dieťaťa

1.Psychomotorické kompetencie /PMK/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • používa v činnosti všetky zmysly
  • ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
  • prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
  • ovláda základné lokomočné pohyby,
  • používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách,
  • využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok,
  • prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
  • správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
  • prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.
2.Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
Základy sebauvedomenia /OK-Zs/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • uvedomuje si vlastnú identitu
  • prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným
  • vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav
  • odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti
  • správa sa sebaisto v rôznych situáciách
  • uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby
Základy angažovanosti /OK-Za/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých
  • obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných
  • zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí
3.Sociálne (interpersonálne) kompetencie /SK/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • pozerá sa na svet aj očami druhých, správa sa empaticky k svojmu okoliu
  • správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
  • hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve
  • plánuje, organizuje a hodnotí činnosť
  • zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju
  • preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny
  • nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy
  • rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne
  • pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne
  • akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých
  • prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

4. Komunikatívne kompetencie /JK/

Dieťa v závere predškolského veku:
  • vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými
  • počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií
  • vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory
  • reprodukuje oznamy, texty,
  • volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
  • komunikuje osvojené poznatky
  • prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
  • chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi
5. Kognitívne kompetencie /KK/
Základy riešenia problémov /KK-Zrp/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému
  • rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine
  • rieši jednoduché problémové úlohy
  • uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie.
Základy kritického myslenia /KK-Zkm/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.
  • odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky
  • hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch.
Základy tvorivého myslenia /KK-Ztm/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov
  • nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia
  • objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny
  • objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu.
6. Učebné kompetencie /UK/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • prejavuje zvedavosť a spontánny záujem
  • spoznávanie nového
  • využíva primerané pojmy, znaky a symboly,pozoruje, skúma, experimentuje,
  • objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami,
  • aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti,
  • kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov
  • učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením)
  • vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti
  • prekonáva prekážky v učení
  • plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť
  • prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení
  • hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých
  • zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie
  • naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,
  • sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
7. Informačné kompetencie /IK/
Dieťa v závere predškolského veku:
  • prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
  • využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií).