Home   Poriadok   Vzdelávací program

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Macko Škôlkar
Čachtice 28.08.2009
Ľubica Gogolová
Riaditeľka

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona a výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z.z. (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program je pedagogický dokument a tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie.

 
Stupeň vzdelania ISCED 0
Dĺžka štúdia 3.- 4 roky
Forma štúdia Denná
Vyučovací jazyk Slovenský
Druh školy Súkromná
Názov školy Súkromná materská škola
Adresa školy Malinovského 882, 916 21 Čachtice
IČO 42015430
Riaditeľ školy Gogolová Ľubica
Kontakty Tel.032/7787128
Zriaďovateľ Súkromná materská škola Čachtice, n.o
Adresa Súkromná materská škola Čachtice, n.o
Kontakty 032/7787128

Vypracoval: Ľubica Gogolová, riaditeľ a kolektív
Schválené na pedagogickej rade dňa 28.08.2009

Platnosť Revidovanie Dátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy
Platnosť ŠkVP od 02.09.2009
 
I. Všeobecná charakteristika školy

 1. Veľkosť školy

Súkromná materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. V prípade záujmu rodičov je možné poskytnúť deťom i poldenný pobyt. Škola má spravidla zriadené 3 triedy, v prípade záujmu je možné zriadiť 4 triedy. Počet detí navštevujúcich školu je okolo 80 až 90 detí.
SMŠ je umiestnená v strede obce, pri autobusovej zastávke. Budova je jednopodlažná, bezbariérová, s triedami, spálňami, kancelárskymi priestormi, vlastnou kuchyňou a jedálňou. Súčasťou areálu školy je záhrada, detské ihrisko, vybavené preliezkami, pieskovisko.


 2.Charakteristika detí

Súkromnú materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou resp. dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Školu navštevujú tiež deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti rómskej národnosti.
Deti pochádzajú nielen z obce, ale i z blízkeho okolia.


 3.Charakteristika pedagogického zboru

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú odbornú a pedagogickú spôsobilosť, neustále zvyšujúc odborné profesionálne kompetencie učiteľa. Vekové zloženie je optimálne.


 4.Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované a prebieha v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Zahŕňa tieto formy vzdelávania:
a. Uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe
b. Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, ktorým patrí príplatok za riadenie
c. Priebežné vzdelávanie
d. Špecializačné inovačné štúdium
e. Špecializačné kvalifikačné štúdium
f. Rozširujúce štúdium
( od 1.novembra 2009 – podľa § 35 až § 41 zákona č. 317/2009 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Vzdelávanie prevádzkových pracovníkov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky. Zahŕňa odborné vzdelávania, získanie odbornej zdravotnej spôsobilosti.

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO
Správy zo vzdelávaní sú evidované a prístupné pre všetkých pracovníkov školy.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je rozpracované v ročnom pláne školy a je každoročne aktualizované. Vychádza z potreby školy a z ponuky MPCTn, resp. využívame ponuky iných inštitúcií, okrem iného i Asociácie súkromných škôl. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov zabezpečujeme i prostredníctvom vlastných učiteľov formou prednášok, prípadne samoštúdiom.


 5.Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

Materská škola plní úlohy vyplývajúce z projektu Zdravá škola i keď nie je zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie, niekoľko rokov úspešne pracuje podľa vlastného projektu Bezpečne v hre i v živote, vypracovaný a plnený bol projekt enviromentálnej výchovy, ktorého súčasťou je aj projekt TVS „Daj si vodu z vodovodu“ a projekt Macko Škôlkar, ktorý zabezpečuje úspešnú spoluprácu s rodičmi.
V rámci asociácie súkromných škôl spolupracujeme i so zahraničnými súkromnými školami – účasťou na medzinárodných festivaloch a prehliadkach.


 6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Spolupráca a partnerstvo materskej školy a rodiny je dôležitou súčasťou práce nasej materskej školy. Spolupracujeme so všetkými členmi rodiny, ktorí majú k dieťaťu blízky vzťah a tým pozitívne vplývame  na výchovu v rodine a reciprocitne i na úspešnosť výchovnej práce v materskej škole. Našou snahou je čo najviac zapojiť rodičov do diania v škole a to formou formálnych i neformálnych stretnutí. Začiatkom školského roka sa rodičia stretnú na rodičovskej schôdzi, kde sú oboznámení so školským poriadkom, požiadavkami školy na rodičov a majú možnosť predniesť svoje požiadavky a predstavy na školu. Rodičia si zvolia Radu rodičov. Ďalšie stretnutie rodičov je spravidla v decembri ako súčasť vianočnej besiedky, v januári, pred zápisom do školy je stretnutie rodičov predškolákov s učiteľkou ZŠ s témou Školská zrelosť.
Učiteľky poskytujú rodičom odborné konzultácie o výchove dieťaťa. Škola v ročnom pláne, v spolupráci s rodičmi, naplánuje spoločné akcie, kde sa rodičia majú možnosť zúčastniť. Sú to napríklad: spoločné výlety, vychádzky, besiedky- vianočná, Deň matiek, spoločná opekačka, otvorená hodina z anglického jazyka, tvorivé dielne pre starých rodičov, … Pravidelne pozývame do školy logopedičku, ktorá v prípade potreby odporučí rodičom pravidelnú návštevu.
Poradenskú činnosť zabezpečujeme aj prostredníctvom školského časopisu Macko Škôlkar, ktorý vychádza 4krát do roka a je určený nielen rodičom ale i deťom.
Umožňujeme rodičom vzdelávať sa zapožičaním literatúry zo školskej knižnice.
Rodičia nám pomáhajú zabezpečiť údržbu a úpravu areálu, stretávame sa na spoločných brigádach, napr. pri príležitosti Dňa zeme, pravidelne poskytujú drobný materiál napr. na kreslenie, prispievajú do zberu papiera a podobne..
Spoločnými akciami a dobrou spoluprácou sa rozvíjajú priateľské vzťahy nielen medzi deťmi, ale aj rodičmi a učiteľkami, zladí a rozvíja sa ich vzájomný vzťah – pomoc, pochopenie, súdržnosť.
Naša škola spolupracuje i s inými organizáciami a subjektmi:
– spolupráca so Základnou školou- spoločné návštevy divadelného predstavenia, návšteva v škole, stretnutie s učiteľkou ZŠ..
– spolupráca so ZUŠ- výchovné koncerty, výučba hry na flaute v MŠ
– spolupráca s MsKS- vystúpenia, divadelné predstavenia
– spolupráca s Jednotou dôchodcov- vystúpenia, zber papiera…
– spolupráca s Poľnohospodárskym družstvom- exkurzie, zabezpečenie autobusu…
– spolupráca s neziskovou organizáciou Čachtického ringu..


 7. Priestorové a materiálne podmienky školy

Materská škola je v účelovej budove v prenájme od KŠÚ Trenčín. Je prízemného, bezbariérového charakteru, spočíva v prístupovej chodbe, chodbách kde sú umiestnené šatne, 3 triedy, spoločenskej miestnosti- v prípade potreby je tu zriadená ďalšia trieda, spálne, sociálne zariadenia (umyvárne, WC pre deti i dospelých), sklady, zborovne, riaditeľne, kuchyne a jedálne. Priestory sú vymaľované námetmi z rozprávok, čo zútulňuje prostredie. Vykurovanie školy je zabezpečené z vlastnej kotolne, zásobovanie pitnou vodou je z verejného vodovodu. Súčasťou materiálno-technického vybavenia školy je dostatok kvalitných učebných pomôcok, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, počítačová technika pre pedagogických zamestnancov i pre deti. Pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu je škola vybavená dostatočným množstvom spotrebného materiálu na výtvarné, estetické grafomotorické, pracovné činnosti. Školská a odborná knižnica je neustále dopĺňaná novou literatúrou. Nábytok školy patrí k štandartnému vybaveniu školy, je postupne vymieňaný podľa finančných možností školy. Pri výbere hračiek kladieme dôraz na vekové osobitosti a možnosť využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.
Okolo budovy je priestranný trávnatý areál, kde sú umiestnené preliezky, húpačky, pieskovisko, a s dopravným ihriskom. Exteriér je vysadený zeleňou, popri preteká potôčik, záhrada je ukrytá v tieni vysokých ihličnanov a poskytuje deťom priestor pre hry, učenie a oddych.
Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni spĺňajú požiadavky na ustanovené školským zákonom.


 8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

V škole je vypracovaná dokumentácia BOZP, prislúchajúce predpisy sa dodržiavajú a pravidelne kontrolujú. V pravidelných intervaloch, podľa harmonogramu sa vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených závad. K vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy prispievame aj začlenením tejto problematiky do obsahu výchovy a vzdelávania. Súčasťou povinných školení v oblasti BOZP a požiarnej ochrany uskutočňujeme pravidelne aj školenie prvej pomoci. Školenia a dohľad nad plnením požiadaviek v zmysle legislatívy zabezpečuje autorizovaný bezpečnostný technik, požiarny technik, zdravotná pracovná služba. Každý rok je vykonávaná previerka BOZP.
Dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, požiarnej prevencie, prevencie proti drogovej závislosti, šikane, trestnej činnosti mladistvých zabezpečujeme:
prihliadaním na základné fyziologické potreby detí,
vytváraním podmienok pre zdravý vývin detí na predchádzanie sociálno-patologických javov,
poskytovaním nevyhnutných informácií na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
vedením evidencie registrovaných školských úrazov detí uskutočňovaním besied s policajtmi, exkurzie hasičom,…
V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov budeme naďalej vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na dodržiavanie „Práv dieťaťa“.


 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Názov školského vzdelávacieho programu je Macko Škôlkar, ktorý sprevádza našu školu už niekoľko rokov. Hračka je pre dieťa symbolom bezpečia, istoty, rodiny a často si ich nosia z rodinného prostredia do školy. Taktiež vo výchovno-vzdelávacom procese využívame hračku ako dôležitý prostriedok výchovy a vzdelávania.
Macko Škôlkar víta deti vo vstupnej chodbe, je to názov materského centra pri SMŠ pre rodičov a deti, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, taktiež je to názov školského časopisu. Prirodzene vyplynulo, že nás bude sprevádzať v ďalšej práci a stane sa symbolom a názvom školského vzdelávacieho programu.

 1. Pedagogický princíp školy – ciele výchovy a vzdelávania

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Vízia, cieľ, zameranie školy

Naša Súkromná materská škola vznikla v roku 1994. Pôvodne to bola štátna škola, no v prechodnom období poklesu žiakov bola vyradená zo siete škôl. Vznikla na podnet rodičov, nie je zriadená na podnikanie, zriaďovateľom je nezisková organizácia a výchova a vzdelávanie je dostupné všetkým sociálnym vrstvám vďaka primeranej výške školného. Zameranie školy je teda orientované na dieťa, jeho potreby, potreby rodičov. Naším cieľom je rozvíjať dieťa vo všetkých stránkach, obohacovať jeho denný program, rešpektovaním rodinnej výchovy vytvoriť rodinné prostredie, plné lásky a pohody. Chceme vytvoriť školu, do ktorej chodia deti rady, sú v nej šťastné a spokojné a bohatou ponukou činností vplývať na jeho plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie. Prostredie materskej školy predurčuje jej profiláciu – enviromentálnu výchovu a kultúrnu a regionálnu výchovu. Našou snahou je budovať otvorenú školu, prístupnú všetkým partnerom, rodičom a súčasne školu, ktorá preferuje zdravý životný štýl. Spoluprácou s fyzioterapeutičkou, logopedičkou, zubnou lekárkou chceme naďalej odbúravať problémy detí. Využívaním projektu „Bezpečne v hre i v živote“ sa u detí utvárajú návyky ochrany zdravia, bezpečného správania sa na ceste.
Pre deti nadané sú vytvorené podmienky v krúžkovej činnosti- oboznamovanie sa s cudzím jazykom, či hra na flautu, tanečný krúžok.
Naďalej chceme neustále zlepšovať spoluprácu s rodičmi, či už prostredníctvom klubu Macka Škôlkara, spoločnými akciami, stretnutiami, prostredníctvom školského časopisu. V prípade potreby poskytovať poradenskú a osvetovú službu.
Dôležitou prioritou v našej práci je i naďalej spolupráca s ostatnými partnermi- základnou školou, ZUŠ, Obec Čachtice, MsKS, PD, Spolok čachtického ringu, Jednotou dôchodcov.
V oblasti riadiacej a pedagogickej vytvárať atmosféru dôvery, dbať na zvyšovanie kvalifikácie a kompetencií učiteliek i riaditeľky.
Nezanedbateľnou súčasťou je materiálno-technické zabezpečenie- vybavenie školy budeme podľa finančných podmienok neustále vylepšovať, keďže budova je staršia, neustále vyžaduje opravy a rekonštrukčné práce.

Hlavné ciele školy sú:

  • tvorivo-humanistickou výchovou premyslene a systematicky rozvíjať všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho individuálnych osobitostí
  • vytvárať atmosféru pohody a podmienky pre zdravé učenie sa všetkých detí na báze vzájomnej úcty a dôvery – vytvoriť školu plnú lásky a pohody
  • utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie detí ako základ pre bezproblémový vstup dieťaťa do základnej školy.

Ciele vyplývajúce z profilácie školy:

  • prostredníctvom prosociálnej výchovy utvárať sebareguláciu správania, zvyšovanie
   interpersonálnej kompetencie a autonómie dieťaťa. Posilňovať samostatnosť, tvorivosť,
   osobnú integritu a utvárať základy osobnej zodpovednosti dieťaťa prostredníctvom
   prosociálneho výchovného štýlu, na dosiahnutie cieľa využívať prostriedky tvorivej
   dramatiky.
  • individuálne sa venovať rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií deťom
   s odkladom povinnej školskej dochádzky; dbať na dobrú prípravu a plynulý prechod do
   základnej školy v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou
  • rozvíjať partnerský vzťah medzi školou a rodinou
  • napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
  • podchytiť a individuálne sa venovať talentovaným deťom
  • utvárať základy enviromentálneho cítenia a pozitívneho vzťahu detí k prírode a
   životnému prostrediu
  • utvárať pozitívny vzťah ku kultúrnym a regionálnym tradíciam
  • vo výchovno-vzdelávacom procese využívať netradičné formy a metódy práce,
   uplatňovať tvorivý prístup
  • uplatňovať zdravý životný štýl a pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných,
   podporovať zdravie a zdravotný životný štýl ako súčasť života materskej školy
  • podporovať rozvoj elementárnych počítačových zručností
  • v záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie „Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru
   o právach dieťaťa v školských zariadeniach“. Materiál poskytnúť ako metodický
   materiál aj pre rodičov
  • vytvárať podmienky pre integráciu rómskych detí v triedach s ostatnou populáciou,
   venovať osobitú starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

 2. Ukončenie štúdia

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu. Predškolské vzdelanie dieťa ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktoré vydáva materská škola.
Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné
zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).


 3. Profil absolventa

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií dieťaťa a pri formovaní elementárnych základov kľúčových kompetencií je kladený dôraz na vývinové špecifiká detí predškolského veku.
Vymedzenie kompetencií je chápané relatívne, nakoľko v predškolskom období ide o dosahovanie základov kompetencií dieťaťa.

Kompetencie (spôsobilosti) dieťaťa predškolského veku
1. Psychomotorické kompetencie (spôsobilosti) Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania:
 • používa v činnosti všetky zmysly
 • ovláda pohybový aparát a telesné funkcie
 • prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa
 • ovláda základné lokomočné pohyby
 • používa osvojené spôsoby pohybových činností
 • v nových, neznámych, problémových situáciách
 • využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok
 • prejavuje grafomotorickú gramotnosť
 • správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných
 • prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu
2.Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
 • uvedomuje si vlastnú identitu
 • prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným
 • vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav, odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, správa sa sebaisto v rôznych situáciách
 • uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby
 • presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých
 • obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných
 • zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí
3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
 • pozerá sa na svet aj očami druhých
 • správa sa empaticky k svojmu okoliu
 • správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem
 • hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve
 • plánuje, organizuje a hodnotí činnosť
 • zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju
 • preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny
 • nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy
 • rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne
 • pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne
 • akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých
 • prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
4. Komunikatívne kompetencie
 • vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými
 • počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií
 • vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory
 • reprodukuje oznamy, texty
 • volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
 • komunikuje osvojené poznatky
 • prejavuje predčitateľskú gramotnosť
 • chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia
 • hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými
  informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení
  problému
 • rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine
 • rieši jednoduché problémové úlohy
 • uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické
  myslenie
b) Základy kritického myslenia
 • porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.
 • odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje ednoduché úsudky
 • hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch
c) Základy tvorivého myslenia
 • uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov
 • nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia
 • objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo
  myšlienok, uvedomuje si ich zmeny
 • objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom
  alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú
  chybu
6. Učebné kompetencie
 • prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie
  nového,
 • využíva primerané pojmy, znaky a symboly,
 • pozoruje, skúma, experimentuje,
 • objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami,
 • aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti,
 • kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov,
 • učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením),
 • vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,
 • prekonáva prekážky v učení,
 • plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť,
 • prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,
 • hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
 • zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,
 • naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,
 • sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť
7. Informačné kompetencie
 • prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií
 • využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania
  informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom
  prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií,
  prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,
  z rôznych médií)

 4. Organizačné usporiadanie a organizačné formy predprimárneho vzdelávania

Dĺžka predprimárneho vzdelávania niekoľkoročná, formou celodenného pobytu, v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti rodičov aj možnosťou poldenného pobytu detí.
Deti sú zaraďované do tried podľa veku, deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou sú zaradené do samostatných tried.
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné, pravidelne sa opakujúce, reagujúce na potreby a záujmy detí.

V dennom poriadku sa striedajú:

  • činnosti zabezpečujúce životosprávu
  • odpočinok
  • hry a hrové činnosti
  • pohybové a relaxačné cvičenia
  • pobyt vonku
  • hry a hrové činnosti
  • pohybové a relaxačné cvičenia
  • pobyt vonku
  • odpočinok
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom organizačnej formy – edukačnej aktivity, ktorá je organickou súčasťou denného poriadku. Je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno- vzdelávacia činnosť, je organizovaná:

  • v priebehu hier a hrových činností
  • ako samostatná organizačná forma počas dňa
  • v rámci pobytu vonku

  prostredníctvom foriem práce:

  • v skupine detí
  • frontálne, súčasne so všetkými deťmi
  • individuálne

 5. Výchova a vzdelávanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia.

Cieľom výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je prostredníctvom vytvorenia individuálnych podmienok začlenenie detí medzi ostatnú populáciu, eliminácia alebo odstránenie hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia a dosiahnuť primeraný rozvoj schopností detí tak, aby boli pripravené na školské vzdelávanie.

  • motivovať k zaškolenosti, k riadnej dochádzke do SMŠ
  • odstránenie nežiaducich návykov, získanie správnych hygienických návykov,
  • kultúrne a sociálne začlenenie
  • spolupráca s rodičmi, zvýšená komunikácia
  • realizovať programy rozvíjania emocionality

Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje v bežných triedach spolu s ostatnými deťmi.
Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý materská škola vypracuje v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva a oboznámi s ním rodiča.


 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

 a) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

 • Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského roka
 • Pre integrované deti učiteľky využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia. Opierajú sa o konzultácie so špeciálnym terapeutom.
 • Pri kontrole a hodnotení detí a žiakov učiteľky vychádzajú z profilu absolventa. Hodnotia a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe.
 • Hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti v každej triede- vyhotovujú sa polročne

 b) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 • Hospitácie – sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich práce vo vzťahu k cieľom hospitácie, ku schopnostiam detí vo vzťahu k cieľu hospitácie. O hospitáciách sú vedené hospitačné záznamy. Cieľ hospitácie si určí riaditeľka pred samotnou hospitáciou. Je písomne zaznamenaný v hospitačnom zázname. Riaditeľka vykonáva kontrolnú činnosť i náhodnými vstupmi, priebežným pozorovaním, kontrolou dochádzky, kontrolou pedagogickej dokumentácie.
 • Hodnotenie činností učiteliek- práce nad rámec, výroba pomôcok, kultúrne programy…
 • Evidencia prác prevádzkových pracovníkov –prevádzkoví pracovníci evidujú podľa harmonogramu činnosti spojené a dezinfekciou, deratizáciou, práce vykonané nad rámec pracovnej náplne.
 • Evidenciu v zošitoch si vedú pracovníci sami. Vedúci pracovníci vykonávajú kontrolu , zošity sú na miestach dostupných všetkým zamestnanom, aby bola možná i kontrola zdola.
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti – vyhotovuje sa podľa vyhlášky č.9 /2006 Z.z.Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

 

IV. Obsah výchovy a vzdelávania